അഡ്നോക് ഗ്യാസ് സ്റ്റോക്കിൽ 45.7 ദശലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള വലിയ നേരിട്ടുള്ള ഇടപാട് രേഖപ്പെടുത്തി എഡിഎക്സ്

അഡ്നോക് ഗ്യാസ് പിഎൽസിയുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് 3.05 ദിർഹം എന്ന നിരക്കിൽ 15 മില്യൺ ഷെയറുകളുടെ 45.7 മില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഇടപാട് അബുദാബി സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് (എഡിഎക്സ്) ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവലിയ നേരിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ ഓർഡർ ബുക്കിന് പുറത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡീലുകളാണ്, അവ കമ്പന