ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് - ജോക്കോ വിഡോഡോ ഇൻ്റർനാഷണൽ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ട് യുഎഇ

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് - ജോക്കോ വിഡോഡോ ഇൻ്റർനാഷണൽ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ട്  യുഎഇ
ഇന്തോനേഷ്യയുമായി സഹകരിച്ച് യുഎഇ ബാലിയിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്-ജോക്കോ വിഡോഡോ ഇൻ്റർനാഷണൽ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്  തറക്കല്ലിട്ടു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനും തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിർണായകമായ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾ ശക്