ആഗോള ചരക്ക് വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി യുഎഇ

ആഗോള ചരക്ക് വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി യുഎഇ
ദുബായ്, 2024 മെയ് 22 (ഇടത്) --ദുബായ് മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റീസ് സെൻ്ററിൻ്റെ (ഡിഎംസിസി) ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ട്രേഡ് 2024 റിപ്പോർട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ച കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡ് ഇൻഡക്സിൽ യുഎഇ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. പത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട ഉപസൂചകങ്ങളിലുടനീളം ചരക്ക് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ  ലൊക്കേഷൻ നേട്ടങ്ങൾ, കാപ്പി, ധാന്യങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം ത