വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ എഫ്എൻസി ശുപാർശ ചെയ്തു

വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ എഫ്എൻസി ശുപാർശ ചെയ്തു
ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഡോ. താരിഖ് ഹുമൈദ് അൽ തായറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ, ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (എഫ്എൻസി) വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.ബിസിനസ്സിനായുള്ള നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ചട്ടക്കൂട് ശക്തിപ