യെമനിലെ യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയുമായി ഗർഗാഷ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

യെമനിലെ യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയുമായി ഗർഗാഷ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയതന്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. അൻവർ ഗർഗാഷ് യെമനിലെ യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ടിം ലെൻഡർകിംഗുമായി യെമൻ പ്രതിസന്ധിയും, ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. സമഗ്രമായ പരിഹാരത്തിനായുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും യെമൻ ജനത നേരിടുന്ന മാനുഷിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമുള്ള യുഎ