സൈബർ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സംരക്ഷണവും മുഖ്യ പ്രമേയമായി 'ഐഎസ്എൻആർ ടോക്സ്'

സൈബർ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സംരക്ഷണവും മുഖ്യ പ്രമേയമായി 'ഐഎസ്എൻആർ ടോക്സ്'
ഐഎസ്എൻആർ 2024-ൻ്റെ അവസാന ദിവസം, സൈബർ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെയും നിർണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അവതരണങ്ങളും സംവേദനാത്മക സെഷനുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. ബിസിനസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ തടയുന്നതിലും തന്ത്രപരമായ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പങ്ക് ഊ