ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവാർഡ് 2024ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവാർഡ് 2024ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു
ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ബ്യൂറോ (എസ്ജിഎംബി) ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവാർഡിൻ്റെ 13 വിഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗോള ട്രയൽബ്ലേസർമാർ, ക്രിയേറ്റീവ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവരെ ക്ഷണിച്ചു.പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവാർഡിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ www.igcc.ae എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓഗസ്