യുഎഇ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി 'മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എമിറേറ്റ്സ്' ഫോറത്തിലെ പങ്കാളിത്തം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി

യുഎഇ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി 'മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എമിറേറ്റ്സ്' ഫോറത്തിലെ പങ്കാളിത്തം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി
മെയ് 27, 28 തീയതികളിൽ അബുദാബി എനർജി സെൻ്ററിൽ നടന്ന 'മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ എമിറേറ്റ്സ്' ഫോറത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിൽ യുഎഇ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി പങ്കെടുത്തു. അഡ്‌നോക്, സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ  മന്ത്രാലയം (MoIAT) സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വ്യവസായ പ്രമുഖർ, നിക്ഷേപകർ, തീര