എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്വാളിറ്റിയിലും എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയിലും യുഎഇ ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്വാളിറ്റിയിലും എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയിലും യുഎഇ ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ ട്രാവൽ & ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ഇൻഡക്‌സ് (ടിടിഡിഐ) 2024 അനുസരിച്ച്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേഖലയിലെ ആഗോള നേതാവായി മാറുകയാണ് യുഎഇ. വിമാന ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാമതും എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത, ലഭ്യമായ എയർലൈൻ സീറ്റ് കിലോമീറ്റർ - ദ