ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ സമീപനം ആവശ്യമാണെന്ന് യുഎഇ

ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ സമീപനം ആവശ്യമാണെന്ന്   യുഎഇ
അക്രമവും വിദ്വേഷവും  തീവ്രവാദവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ സമീപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത യുഎഇ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.ഗാസ മുനമ്പിലെ അടിയന്തര മാനുഷിക പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ  പുറത്തിറക്കിയ