യുനെസ്‌കോയുടെ അദൃശ്യ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് യുഎഇയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അദൃശ്യമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള  വിദ്യാഭ്യാസ, ശാസ്ത്ര, സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ (യുനെസ്കോ) ഇൻ്റർഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിറ്റിയിൽ  2024-2028 കാലയളവിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ യുഎഇ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അദൃശ്യമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള 2003 കൺവെൻഷനിലേക്കുള്ള സംസ്ഥാന പാർട്ടികളുടെ