ദുബായ് ആമ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ 20-ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദുബായിൽ പുനരധിവസിപ്പിച്ച 63 ആമകളെ വീണ്ടും കടലിലേക്ക് വിട്ടു

ദുബായ് ആമ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ 20-ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദുബായിൽ പുനരധിവസിപ്പിച്ച 63 ആമകളെ വീണ്ടും കടലിലേക്ക് വിട്ടു
സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന പാനൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചും, പുനരധിവസിപ്പിച്ച 63 ആമകളെ വീണ്ടും കടലിലേക്ക് വിട്ടും ജുമൈറ ഇന്ന് ദുബായ് ആമ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ (ഡിടിആർപി) 20-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു.ജൂൺ 16 ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ലോക കടലാമ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ആഗോള വിദഗ്ധ