അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്താൻ സിബിയുഎഇ

അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്താൻ സിബിയുഎഇ
റിസർവ് ബാലൻസുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താനുള്ള യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന് യുഎഇയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സിബിയുഎഇയിൽ നിന്ന് ഹ്രസ്വകാല ലിക്വിഡിറ്റി വായ്പയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പലിശ നിരക്ക