പാരീസിലെ ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒഇസിഡി ഫോറത്തിൽ യുഎഇ ജെൻഡർ ബാലൻസ് കൗൺസിൽ പങ്കെടുത്തു

പാരീസിലെ ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒഇസിഡി ഫോറത്തിൽ യുഎഇ ജെൻഡർ ബാലൻസ് കൗൺസിൽ പങ്കെടുത്തു
'ലിംഗസമത്വം: ആഗോള പരിവർത്തനങ്ങൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (ഒഇസിഡി) ജൂൺ 10, 11 തീയതികളിൽ പാരീസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഫോറത്തിൽ യുഎഇ ജെൻഡർ ബാലൻസ് കൗൺസിൽ (യുഎഇ ജിബിസി) പങ്കെടുത്തു. ഈ സുപ്രധാന ഫോറം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവൺമെൻ്റുകൾ, സ്വകാര്യ മേഖല, അന്ത