എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് ആഗോള ബലി മാംസ കാമ്പയിനും, ഈദ് വസ്ത്ര പരിപാടിയും വിപുലീകരിച്ചു

എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് ആഗോള ബലി മാംസ കാമ്പയിനും, ഈദ് വസ്ത്ര പരിപാടിയും  വിപുലീകരിച്ചു
ഈ വർഷം, എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) യുഎഇയിലുടനീളവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 53 രാജ്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ബലി മാംസ കാമ്പയിൻ നടപ്പാക്കി.യുഎഇയിൽ 100,000-ലധികം വ്യക്തികൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടിയപ്പോൾ നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി 400,000 പേർക്ക് കൂടി പിന്തുണ ലഭിച്ചു. യുഎഇക്ക് പുറത്തുള്ള 27,700 ഗുണഭോക്താക്കളി