ഷാർജ ചേംബർ എക്‌സ്‌പോ ഖോർഫക്കാനിൽ മൂന്നാം വാർഷിക മാംഗോ ഫെസ്റ്റിവൽ 2024 ൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി

ഷാർജ ചേംബർ എക്‌സ്‌പോ ഖോർഫക്കാനിൽ മൂന്നാം വാർഷിക മാംഗോ ഫെസ്റ്റിവൽ 2024 ൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി
ഖോർഫക്കൻ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലും ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയും (എസ്‌സിസിഐ) സഹകരിച്ച് ജൂൺ 28 മുതൽ 30 വരെ എക്‌സ്‌പോ ഖോർ ഫക്കാനിൽ മൂന്നാം വാർഷിക മാമ്പഴോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.മേഖലയിലെ ബിസിനസ്സും വിനോദസഞ്ചാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ, സാമ്പത്തിക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെ അനിവാര്യ ഘടകമായ തുടർ കാർഷ