പുതിയ പരിവർത്തന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കംകുറിച്ച് യുഎഇ ധനമന്ത്രാലയം

പുതിയ പരിവർത്തന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കംകുറിച്ച് യുഎഇ ധനമന്ത്രാലയം
ഭാവിയിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനും 'ഞങ്ങൾ യുഎഇ 2031' എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായി അതിൻ്റെ മത്സരക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പരിവർത്തന പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് യുഎഇ ധനമന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും കാര്യമായ ഗുണപരമായ സ്വാധീനം ചെ