എൽപിജി സംവിധാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അബുദാബി ഊർജ വകുപ്പ് വേനൽക്കാല കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു

എൽപിജി സംവിധാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അബുദാബി ഊർജ വകുപ്പ് വേനൽക്കാല കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു
അബുദാബിയിലെ ഊർജ വകുപ്പ് പെട്രോളിയം, ഗ്യാസ് സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ, പുതിയ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേനൽക്കാല സന്നദ്ധത ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക, പ