ജൂലൈ 1 മുതൽ അജ്മാൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം ആരംഭിക്കും

ജൂലൈ 1 മുതൽ അജ്മാൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം ആരംഭിക്കും
അജ്മാനിലെ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ജൂലൈ 1 മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തെ കെട്ടിട വർഗ്ഗീകരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും. മാനദണ്ഡങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിനായി കെട്ടിടങ്ങളുടെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെയും സന്നദ്ധത വിലയിരുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഒരു ടീമിനെ ഈ പ്രക