രണ്ടാം അനലോഗ് പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി എംബിആർഎസ്‌സി അറിയിച്ചു

രണ്ടാം അനലോഗ് പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി എംബിആർഎസ്‌സി അറിയിച്ചു
നാസയുടെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ റിസർച്ച് അനലോഗ് (HERA) കാമ്പയിൻ 7 മിഷൻ 2 ൻ്റെ ഭാഗമായി, യുഎഇ അനലോഗ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള രണ്ടാം അനലോഗ് പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെൻ്റർ (MBRSC) പൂർത്തിയാക്കി. മെയ് 11 ന് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഭൂമിയിലെ ബഹിരാകാശ സമാനമായ അവസ്ഥകളെ അനുകരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന