പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാനുവലിന് ധനമന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി

പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാനുവലിന് ധനമന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി
ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ അവരുടെ വികസനപരവും തന്ത്രപരവുമായ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നയവും നടപടിക്രമ ചട്ടക്കൂടുമായ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാനുവലിന് യുഎഇ ധനമന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി. സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും ദേശീയ