സമുദ്രമേഖലയെയും നാവികരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ആവർത്തിച്ച് യുഎഇ

സമുദ്രമേഖലയെയും നാവികരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ആവർത്തിച്ച് യുഎഇ
യുഎഇയുടെ ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രാലയം, ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും അബുദാബി തുറമുഖങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജൂൺ 25 ന് 'അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക ദിനം' ആചരിക്കാൻ ഒരു സംരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആഗോള സമുദ്ര ഗതാഗത വ്യവസായത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ നാവികരുടെ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, മാനസിക ക്ഷേമം എന്നിവ വ