ജോർജിയയുമായുള്ള യുഎഇയുടെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ നിലവിൽ വന്നു

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎഇ ജോർജിയ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ (സിഇപിഎ) ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. കരാർ 95% താരിഫ് ലൈനുകളിൽ കസ്റ്റംസ് തീരുവ നീക്കം ചെയ്യുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും, കൂടാതെ വ്യാപാരത്തിനുള്ള അനാവശ്യ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും സേവന കയറ്റ