സമാധാനം, സഹിഷ്ണുത, മനുഷ്യ സാഹോദര്യം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ പങ്കിനെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഉപദേഷ്ടാവ് പ്രശംസിച്ചു

സമാധാനം, സഹിഷ്ണുത, മനുഷ്യ സാഹോദര്യം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ പങ്കിനെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഉപദേഷ്ടാവ് പ്രശംസിച്ചു
സമാധാന നയതന്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സമാധാനം, ഐക്യം, സഹിഷ്ണുത, മനുഷ്യ സാഹോദര്യം എന്നിവയുടെ ആഗോള സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ പങ്കിനെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ഉപദേഷ്ടാവ് ആൻ-ക്ലെയർ ലെജൻഡ്രെ പ്രശംസിച്ചു. കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സം