സുഡാനിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ യുഎൻഎച്ച്‌സിആറിന് യുഎഇ 20 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സംഭാവന നൽകി

സുഡാനിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ യുഎൻഎച്ച്‌സിആറിന് യുഎഇ 20 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സംഭാവന നൽകി
ജനീവ, 26 ജൂൺ 2024 (WAM)--യുഎൻഎച്ച്സിആർ സുഡാനിലും അയൽ രാജ്യങ്ങളിലും നടത്തുന്ന മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് 20 മില്യൺ ഡോളർ സംഭാവന നൽകാൻ യുഎഇ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരുടെയും അഭയാർഥികളുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ധനസഹായം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.