ഷാർജ ഭരണാധികാരി കൽബയിൽ പുതിയ ടെക്‌നോളജി ഫ്രീ സോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഷാർജ ഭരണാധികാരി കൽബയിൽ പുതിയ ടെക്‌നോളജി ഫ്രീ സോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഷാർജ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് "ഫ്രീ സോൺ" സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോ.ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഒരു എമിരി ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചു.കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഫ്രീ സോൺ എന്ന പേരിൽ ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ കൽബ നഗരത്തിൽ ആശയവിനിമയ സാങ്കേതി