നാല് ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് അതിർത്തി കടന്നുള്ള റീട്ടെയിൽ പേയ്‌മെൻ്റ് ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യ

വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇൻ്റർലിങ്കിംഗ് പേയ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ തൽക്ഷണ ക്രോസ്-ബോർഡർ റീട്ടെയിൽ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബഹുമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര സംരംഭമായ പ്രോജക്റ്റ് നെക്‌സസിൽ ഇന്ത്യ ചേർന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളായ നാല് ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും പേയ്‌മെൻ്റ് സംവിധാ