എമിറേറ്റ്‌സ് സ്‌കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻ്റ് പോർട്ടൽ വഴി രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

എമിറേറ്റ്‌സ് സ്‌കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻ്റ് പോർട്ടൽ വഴി രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
ഇഎസ്ഇ നൽകുന്ന സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ സേവനവുമായി അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ സേവനവും സമന്വയിപ്പിച്ച് എമിറേറ്റ്സ് സ്കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻ്റുമായി (ഇഎസ്ഇ) സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു നടപടിക്രമത്തിലൂടെയും ഏകീകൃത ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയും മൂന്ന് സർക്