എഡിജെഡിയുടെ ലോയർ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി 19 പുതിയ അഭിഭാഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകരിച്ചു

എഡിജെഡിയുടെ ലോയർ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി 19 പുതിയ അഭിഭാഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകരിച്ചു
അബുദാബി ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയുടെ യോഗ്യതാ പ്രോഗ്രാമിനെത്തുടർന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ പട്ടികയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 19 യുഎഇ ദേശീയ അഭിഭാഷകരുടെ അപേക്ഷകൾക്ക് അബുദാബി ജുഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൻ്റെ ലോയേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി. അബുദാബിയിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റുകൾക