തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണത്തിലും പുനരുദ്ധാരണത്തിലും പങ്കാളികളാകാൻ ഇഎഡിയും ടോട്ടൽ എനർജീസും

തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണത്തിലും പുനരുദ്ധാരണത്തിലും പങ്കാളികളാകാൻ ഇഎഡിയും ടോട്ടൽ എനർജീസും
സുസ്ഥിര വർഷത്തിനും അബുദാബി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന തന്ത്രത്തിനും അനുസൃതമായി, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പുനരുദ്ധാരണത്തിനുമുള്ള ഒരു പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിന്  അബുദാബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി (ഇഎഡി) ടോട്ടൽ എനർജീസുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.ഇഎഡിയു