50 വർഷത്തെ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തോടനുബന്ധിച്ച് യുഎഇയും ബ്രസീലും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി

യുഎഇയും ബ്രസീലും തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.പ്രസ്താവനയുടെ സംഗ്രഹംബ്രസീലും യുഎഇയും 1974 ൽ സ്ഥാപിതമായ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ 50 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നു. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ വ്യാപിക്കുന്നു.