മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിനായി തദ്വീർ ഗ്രൂപ്പ് നാല് പുതിയ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിനായി തദ്വീർ  ഗ്രൂപ്പ് നാല് പുതിയ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു
തദ്വീർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സർവീസസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ്, തജ്മീ, അപ്‌സൈക്കിൾ, തഹ്‌വീൽ എന്നീ നാല് പുതിയ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതായി തദ്വീർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാലിന്യത്തെ മൂല്യവത്തായ വിഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള തദ്‌വീർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിലും പുനരുപയോഗത്തിലു