എമിറാത്തി മീഡിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

എമിറാത്തി മീഡിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു
ദുബായ് രണ്ടാം ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ദുബായ് മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം 'എമിറാത്തി മീഡിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ' രണ്ടാം പതിപ്പിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. യുവ എമിറാത്തി മാധ്യമ പ്രതിഭകളെ പിന്തുണയ്ക്കാ