എസ്‌സിഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾ അസ്താന പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിച്ചു

എസ്‌സിഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾ അസ്താന പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിച്ചു
ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ (എസ്‌സിഒ) അംഗരാജ്യങ്ങൾ അസ്താന പ്രഖ്യാപനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി, ഇത് തീവ്രവാദത്തിനും തീവ്രവാദത്തിനും കാരണമാകുന്ന എല്ലാവരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ രൂപരേഖയാണ്. തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ, റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനം