കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ യുഗം: അബുദാബി എമിറാത്തി ഫാമിലി ഗ്രോത്ത് സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു

കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ യുഗം: അബുദാബി എമിറാത്തി ഫാമിലി ഗ്രോത്ത് സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു
അബുദാബി സാമൂഹ്യ വികസന വകുപ്പ്(ഡിസിഡി) എമിറാത്തി കുടുംബങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി എമിറാത്തി ഫാമിലി ഗ്രോത്ത് സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു.  എമിറാത്തി പൗരന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്യാനും കുട്ടികളെ വളർത്താനും സുസ്ഥിരമായ കുടുംബങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും കുടുംബവും സാമൂഹികവുമായ ഐക്യത്തിന് സംഭാവന നൽകാനും പ്...