ചൊവ്വാഴ്ച 06 ജൂൺ 2023 - 10:52:21 am

സംഘടിത ഭിക്ഷാടന കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷകൾ വിശദമാക്കി യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ


അബുദാബി, 2022 ഫെബ്രുവരി 23, (WAM) -- യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ (പിപി) അതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ സംഘടിത ഭിക്ഷാടന കുറ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചു.

2021-ലെ ഫെഡറൽ ഉത്തരവ്-നിയമ നമ്പർ 31-ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 476 പ്രകാരം ശിക്ഷാ നിയമം (കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും പിഴകളുടെയും നിയമം) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, "രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ സംഘടിത കൂട്ടം നടത്തിയ സംഘടിത ഭിക്ഷാടന കുറ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാൾക്ക്" കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തെ തടവ് ശിക്ഷയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് AED100,000 പിഴയും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

"ആരെങ്കിലും വ്യക്തികളെ സംഘടിത ഭിക്ഷാടന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അവരെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ" അതേ പിഴയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിയമ സംസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395303023624 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam