കാലാവസ്ഥ, സമാധാനം, സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പുതിയ പ്രതിജ്ഞകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ യുഎഇ, മാൾട്ട, മൊസാംബിക്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്

കാലാവസ്ഥ, സമാധാനം, സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പുതിയ പ്രതിജ്ഞകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ യുഎഇ, മാൾട്ട, മൊസാംബിക്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്

ന്യൂയോർക്ക്, 2023 മാർച്ച് 23, (WAM) -- യുഎഇ, മാൾട്ട, മൊസാംബിക്, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ കാലാവസ്ഥ, സമാധാനം, സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും പ്രതികരിക്കുന്നതും തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ സമീപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞകളുടെ ഒരു പരമ്പര പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൗൺസിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 15 പ്രതിജ്ഞകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവിന് പ്രസക്തമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകളും പ്രതികൂല ഫലങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൗൺസിലിന് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കിട്ട ലക്ഷ്യം നൽകുന്നു.

“കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാലാവസ്ഥാ സുരക്ഷയില്ലാതെ യഥാർത്ഥ സുരക്ഷയില്ല. ലോകത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, സുരക്ഷാ കൗൺസിലിന് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ കഴിയില്ല. യുഎഇയുടെ യുഎന്നിലെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ലാന നുസൈബെ പറഞ്ഞു.

“ഇൻകമിംഗ് കോപ് 28 പ്രസിഡന്‍റ് എന്ന നിലയിൽ, ഈ അജണ്ടയിൽ മുന്നേറാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ചേരുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു,” അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാലാവസ്ഥ, സമാധാനം, സുരക്ഷ എന്നിവയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗമെങ്കിലും വിളിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതകൾ പ്രതിജ്ഞകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; സമഗ്രമായ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലുകളും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുക; കൗൺസിലിനെ അറിയിക്കാൻ കാലാവസ്ഥ, സമാധാനം, സുരക്ഷാ വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവയുള്ള ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ക്ഷണിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക; കൗൺസിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ, സമാധാനം, സുരക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഷ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക; എല്ലാ യുഎൻ സമാധാന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവയുടെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രതിജ്ഞകളുടെ ലിസ്റ്റ് https://uaeun.org/app/uploads/2023/03/CPS-Joint-Pledges.pdf എന്നതിൽ ലഭ്യമാണ്.

 

WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ