رزان المبارک د بون د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې د اقلیم د پرېکنده اقدام غوښتنه وکړه

رزان المبارک د بون د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې د اقلیم د پرېکنده اقدام غوښتنه وکړه
بون، جرمني، 8 جون ، 2023 (وام) -- رازن المبارک، د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د کوپ28 صدارت لپاره د لوړې کچې اتل، په بون کې د خصوصي سکټور، سیمه ییزو حکومتونو او مدني ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون کنفرانس