මොහොමඩ් බින් හමාඩ් අල් ෂර්කි: වසර 17ක් පුරාවට ලැබූ ජයග්‍රහණයන්

මොහොමඩ් බින් හමාඩ් අල් ෂර්කි: වසර 17ක් පුරාවට ලැබූ ජයග්‍රහණයන්
අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් හමාඩ් අල් ෂර්කි ෆුජයිරා එමීර් රාජ්‍යයේ ඔටුන්න හිමි කුමරු තනතුරට පත්වීමේ 17 වැනි සංවත්සරය ජනවාරි 8 වැනිදාට සනිටුහන් කරයි.2007 ජනවාරි 8 වන දින, උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සාමාජික සහ ෆුජයිරාහි පාලක අතිගරු ෂෙයික් හමාඩ් බින් මොහොමඩ් අල් ෂර්කි, ෆුජයිරා එමීර් රාජ්‍යයේ ඔටුන්න හිමි කුමරු