බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව වැඩිදියුණු කළ ජාලකරණය සහ කාලසටහන් කළමනාකරණ අත්දැකීම් සඳහා AI බලයෙන් ක්‍රියා කරන වේදිකාව දියත් කරයි

බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව වැඩිදියුණු කළ ජාලකරණය සහ කාලසටහන් කළමනාකරණ අත්දැකීම් සඳහා AI බලයෙන් ක්‍රියා කරන වේදිකාව දියත් කරයි
අන්තර්ගත නිර්මාපකයින් සහ ව්‍යවසායකයින් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද ලොව විශාලතම උත්සවය වන බිලියන 1 අනුගාමික සමුළුව, සහභාගිවන්නන්ගේ අත්දැකීම් නව තලයකට ගෙන ඒම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නව්‍ය AI බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ජංගම යෙදුමක් හඳුන්වා දී ඇත.Apple Store සහ Google Play යන දෙඅංශයෙන්ම ලබා ගත හැකි, වේදිකාව ජාල