ඩිජිටල් අන්තර්ගත නිෂ්පාදන අංශයට සහාය වීම සහ රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ආයෝජන පියවරයන්

ඩිජිටල් අන්තර්ගත නිෂ්පාදන අංශයට සහාය වීම සහ රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ආයෝජන පියවරයන්
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඩිජිටල් අන්තර්ගත නිෂ්පාදන අංශයට සහාය වීම සහ රටේ ආර්ථිකයට සිය දායකත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා එහි හැකියාවන් සඳහා ආයෝජනය කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ගෙන ඇත.මෙම මුලපිරීම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංස්කෘතික හා නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත සඳහා වන ජාතික උපායමාර්ගයේ ප්‍රධාන අවධානයක් වන