ජනාධිපතිවරයා අසර්බයිජානියානු ජනාධිපති ඉල්හාම් අලියෙව් විසින් පවත්වන ලද රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයට සහභාගී වෙයි

ජනාධිපති අතිගරු Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan මහතා අද දින අසර්බයිජාන් ජනරජයේ ජනාධිපති ඉල්හාම් අලියෙව් මහතා විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සහ ඔහු සමඟ පැමිණි දූත පිරිසට ගෞරව පිණිස පවත්වන ලද රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට සහභාගී විය.උතුමාණන්ගේ සංචාරයේ කොටසක් වූ භෝජන සංග්‍රහයට අසර්බයිජානයේ මැති ඇමතිවරුන් සහ