ජනාධිපතිවරයා අසර්බයිජාන නිල සංචාරයේදී බකූ හි ජාතික නායකයාගේ මෙන්ම දිවි පිදූවන්ගේ මංතීරුව නරඹමින් ගෞරව දක්වයි

ජනාධිපතිවරයා අසර්බයිජාන නිල සංචාරයේදී බකූ හි ජාතික නායකයාගේ මෙන්ම දිවි පිදූවන්ගේ මංතීරුව නරඹමින් ගෞරව දක්වයි
අසර්බයිජාන් ජනරජයේ සිය නිල සංචාරය අතරතුර, ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් අද දින අසර්බයිජානයේ ජාතික නායක, නූතන අසර්බයිජානයේ නිර්මාතෘ හෙයිඩර් අලියෙව්ගේ සොහොන් ගෙය වෙත ගොස් මල් වඩම තැන්පත් කළේය.සොහොන් ගෙය සහ දිවි පිදූවන්ගේ මංතීරුව වෙත ඔහුගේ සංචාරය අතරතුර උන්වහන්සේ සමඟ එක්ව සිට