මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් 'World's Coolest Winter Campaign' හි 4 වන වාරය දියත් කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් 'World's Coolest Winter Campaign' හි 4 වන වාරය දියත් කරයි
දේශීය සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා 2020 දී දියත් කරන ලද එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දේශීය සංචාරක උපාය මාර්ගයට අනුකූලව සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට තවදුරටත් සහාය වීම සඳහා "ලෝකයේ සිසිල් ශීත ව්‍යාපාරයේ" 4 වන වාරය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අගමැති සහ ඩුබායි පාලක ෂීක් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අ