සාජා සාප්පු සවාරි ප්‍රවර්ධනයන් විකුණුම්වල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් අත්කර ගනී

සාජා සාප්පු සවාරි ප්‍රවර්ධනයන් විකුණුම්වල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් අත්කර ගනී
විවිධ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ හවුල්කරුවන් සමඟ එක්ව සාජා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය (SCCI) විසින් සංවිධානය කරන ලද සාජා සාප්පු සවාරි ප්‍රවර්ධන, සහභාගී වන වෙළඳසැල් සහ වෙළඳ සැල් හරහා විකුණුම්වල සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් අත්විඳිමින් සිටී.විකුණුම්වල කැපී පෙනෙන වර්ධනයට හේතු වී ඇත්තේ එමිරේට්ස් හි නගර සහ ප්‍රදේ