"අන්තර්ගත නිර්මාණයන් කුඩා දේවල් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරය" - බ්‍රිතාන්‍ය පොඩ්කාස්ටර් ස්ටීවන් බාර්ට්ලට්

"අන්තර්ගත නිර්මාණය හෝ ව්‍යවසායකත්වය කුඩා දේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර ජීවිතය තීරණය වන්නේ විශාල දේවල් කිහිපයක් නිවැරදි කර ගැනීමෙන් නොව කුඩා තීරණ සිය දහස් ගණනකින් බව මම සිතමි. ඒ නිසා මට අද කුඩා දේවල් උපරිම කිරීම හෝ ප්‍රශස්ත කිරීම පිළිබඳ දර්ශනයක් තිබේ," යනුවෙන් බ්‍රිතාන්‍ය-නයිජීරියානු ව්‍යවසායක-කථ