සමාජ මාධ්‍යයේ සාර්ථකත්වය සහ කලාව

ඉහළ අන්තර්ගත නිර්මාපකයින් සහ යූ ටියුබ් ගුරුවරුන් බ්‍රහස්පතින්දා ඩුබායි හි පැවති බිලියන 1 අනුගාමික සමුළුවේදී ශක්තිමත්ව පැමිණ, සමාජ මාධ්‍යවල සංකීර්ණ භූ දර්ශනය තුළ සැරිසරන අන්තර්ගත නිර්මාපකයින් සඳහා සවිස්තරාත්මක මාර්ගෝපදේශ ලබා දීමට ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයන්, ළඟා වීම සහ ආදායම වර්ධනය කර ගන්නේ ක