එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පාලකයින් ඕමානයේ සුල්තාන් රාජ්‍යයට ඇතුල් වීමේ සංවත්සරයට සුබ පතයි

ඕමානයේ සුල්තාන් හයිතම් බින් තාරික් අල් සයිඩ් බලයට පත්වීමේ සංවත්සරයේදී ඔහුට සුබපැතුම් පණිවිඩයක් යැවීමට ඔවුන්ගේ උත්තරීතර උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සාමාජිකයින් සහ එමිරේට්ස් පාලකයින් සුබපැතුම් කේබල් එවා ඇත.පණිවිඩ එවා ඇත්තේ සාජාහි ආචාර්ය ෂෙයික් සුල්තාන් බින් මුහම්මද් අල් කාසිමි, අජ්මාන් හි ෂෙයික් හුමයිඩ් බින්