කාන්තා සහ ළමා සෞඛ්‍ය සඳහා කැප වූ වෛද්‍ය නගරයක් අබුඩාබි හි පිහිටුවීමට Khaled bin Mohamed bin Zayed ගේ අනුමැතිය

කාන්තා සහ ළමා සෞඛ්‍ය සඳහා කැප වූ වෛද්‍ය නගරයක් අබුඩාබි හි පිහිටුවීමට Khaled bin Mohamed bin Zayed ගේ අනුමැතිය
අබුඩාබි හි කාන්තා සහ ළමා සෞඛ්‍ය සඳහා කැප වූ විශේෂිත වෛද්‍ය නගරයක් පිහිටුවීමට අබුඩාබි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ අබුඩාබි විධායක සභාවේ සභාපති Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ගේ අනුමැතිය ලබා දී ඇත.අබුඩාබි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සහ PureHealth විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වෛද්‍ය නගරය සඳහා වන සැලසුම්, අ