බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව 2 වන සංස්කරණය අවසන් කරයි

බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව 2 වන සංස්කරණය අවසන් කරයි
බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව බ්‍රහස්පතින්දා ඩුබායි හි දී එහි දෙවන සංස්කරණය අවසන් කළේ ඩිජිටල් අන්තර්ගත නිර්මාණයේ වැදගත්කම සහ කලාපය තුළ සහ ලොව පුරා සන්නිවේදනය, ඉගෙනීම සහ විනෝදාස්වාදය සඳහා එහි ශීඝ්‍රයෙන් විකාශනය වන භූමිකාව යලි අවධාරණය කරමිනි.නව මාධ්‍ය ඇකඩමිය විසින් ජනවාරි 10-11 දිනවල සංවිධානය කරන ලද මෙම උ